ПРОЕКТИ

Преглед на пълния текст на избрниият проект.

02.02.2009
Текущ
Проект за мобилност и професионален обмен

Фондация „Улпия Сердика” подготови проект за мобилност и професионален обмен в рамките на програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, съфинансирана от ЕС
 
Фондация „Улпия Сердика” кандидатства за получаване на външно финансиране за проект, разработен съвместно с Френската Национална Асоциация на градовете и регионите с художествено и историческо наследство и градовете със защитени зони.
 
Основната цел на проекта езапознаване с успешно реализирани модели и практики в областта на културния туризъм, с нововъведения и иновативни методи и инструменти, които могат да бъдат трансферирани в българската реалност.
Предвижда се в обмена да участват шестима представители на фондацията: 3-ма от нейния оперативен екип и 3-ма представители на Обществения експертен съвет.
Очаква се обменът да добави стойност към професионалните им знания и умения в пет ключови направления: 1./ професионално партньорство и работа в мрежа; 2./ съвременен културен мениджмънт; 3./ ролята на новите информационни и комуникационни технологии за развитието на културния туризъм на дадена територия; 4./ образование, обучение и заетост в сферата на културния туризъм; и 5./ туристическата обсерватория, един изключително ефикасен, но абсолютно непознат в България инструмент за подпомагане развитието на туризма като важен икономически сектор.
Мобилността ще се осъществи във Франция, в департамент 64 Пирене Атлантик /PyrénéesAtlantiques/, обхващащ областите Беарн /Béarn/ и Пеи Баск /PaysBasque/ и по-конкретно: в градовете Байон, По и Олорон-Сент-Мари /Bayonne, PauetOloron-Sainte-Marie/.
 
Горе